Kiedy wyrok rozwodowy jest prawomocny?

Wyrok w sprawie o rozwód nie jest prawomocny od chwili orzeczenia sądu podczas rozprawy. Konieczne jest odczekanie 7 dni od ogłoszenia wyroku. Czas ten przysługuje na złożenie środka odwoławczego lub innego środka zaskarżenia. Dopiero w momencie uprawomocnienia się wyroku małżeństwo w świetle prawa zostaje rozwiązane.

Wyrok w sprawie o rozwód prawomocny po 7 dniach od jego ogłoszenia

Wyrok rozwodowy sądu staje się prawomocny w ciągu 7 dni od jego ogłoszenia. W tym czasie małżonkowie mogą go zaskarżyć lub złożyć wniosek do sądu o sporządzenie wyroku. Jeśli tego nie uczynią, następuje uprawomocnienie wyroku.

Jeśli jednak przynajmniej jeden z małżonków złoży wniosek o uzasadnienie wyroku, sąd w ciągu dwóch tygodni przygotowuje taki dokument (termin może być przedłużony). Następnie wnioskodawca ma 2 tygodnie na złożenie apelacji od wyroku rozwodowego. Jeżeli apelacja nie zostanie złożona, wyrok rozwodowy staje się prawomocny z upływem terminu przysługującego do wniesienia apelacji. W innym przypadku sprawa jest kierowana do właściwego sądu apelacyjnego. Sąd apelacyjny może uchylić wyrok rozwodowy i znów przekazać sprawę do rozpatrzenia w sądzie okręgowym. Dopiero wraz z wyrokiem sądu apelacyjnego w ramach wniesionej apelacji rozwód staje się prawomocny.

Profesjonalne wsparcie w sprawach rozwodowych

Sprawy rozwodowe niejednokrotnie bywają dość zawiłe i potrafią trwać długo, szczególnie jeśli strony są w konflikcie. Dlatego też zachęcamy do skorzystania z usług naszej kancelarii, która specjalizuje się w rozwodach w Strzelcach Opolskich. W ramach prowadzonych przez nas konsultacji zapewniamy profesjonalne doradztwo i porady prawne w przypadku wszelkich wątpliwości dotyczących podjęcia kroków w kierunku zakończenia związku małżeńskiego.